Senast uppdaterad

2021-06-20

Arbetsgivare/Myndigheter

Om du representerar en arbetsgivare eller en myndighet och vill komma i kontakt med Lärarförbundet hittar du information här.

Underlag inför löneöversyn

Har du som arbetsgivare behov av att få ut medlemsdata från Lärarförbundet? Sedan 2021-12-01 har vi ett Avtal med SKR och SOBONA om utbyte av personuppgifter.

I och med detta kommer utlämnandet av uppgift om fackligt medlemskap att göras av Lärarförbundets avdelning lokalt och det är därför dit begäran av uppgifterna ska göras.

Här hittar du kontaktuppgifter till våra avdelningar.

Lärarförbundet lämnar uppgifter om medlemskap när vi bedömer att det finns rättslig grund för det. Avtal om utbyte av personuppgifter beskriver två ändamål som ger sådan grund.

1 Inför löneöversyn, på begäran av arbetsgivaren

2 För att beräkna behovet av facklig tid, om parterna är överens om detta

Det är viktigt att ändamålet framgår av begäran.

Uppgifterna som lämnas ut för ett visst ändamål får inte användas eller sparas för andra syften eller ändamål.

Det centralt matchade underlaget måste kvalitetssäkras lokalt och det är därför Lärarförbundets avdelning som kan ge bäst besked om när uppgifterna kan lämnas.

Privata arbetsgivare som har behov av att se vilka av de anställda som är medlemmar i Lärarförbundet inför löneöversyn skickar sin förfrågan till medlemsdata.nova@lararforbundet.se.

För att vi på bästa sätt ska kunna leverera säkert data ska förfrågan skickas tillsammans med en lista på de anställda. Listan med personnummer, med 12 siffror och bindestreck, skickas i krypterad excelfil. Lösenordet skickas i separat mail. Förfrågningar ska också skickas från e-postadress som har arbetsgivarens digitala adress som avsändare, inte från en privat e-postadress.

Det är viktigt att notera att medlemskap i fackförening kategoriseras som känslig personuppgift enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och gäller som lag i alla EU:s medlemsländer. Detta ställer mycket höga krav på Lärarförbundet att hantera medlemsuppgifter på ett korrekt sätt. För att vi inte ska röja någon medlems uppgifter som inte är anställd hos er behöver vi därför ha en lista på era anställda som matchas mot vår data så att uppgifterna vi skickar till er blir så korrekta som möjligt.

För dig som är förtroendevald eller anställd i Lärarförbundet så hittar du mycket av de personuppgifter du behöver på Förbundsnätet. Skulle det vara så att de uppgifter du efterfrågar finns tillgängliga där kommer vi att hänvisa dig dit. Det är bara när Förbundsnätet inte kan erbjuda det stöd du efterfrågar som manuell hantering görs.


Förhandling med Lärarförbundet

Vill du väcka förhandling med Lärarförbundet?

  1. Maila din förhandlingsframställan till forhandling.arbetsgivare@lararforbundet.se
  2. Du får ett bekräftelsemejl samt information om att du blir kontaktad av en ombudsman vid berört regionalt kontor.
  3. Gäller din förhandling en löneöversyn? Förhandling om lön sker med valt arbetsplatsombud på arbetsplatsen. Om ombud saknas kan du som arbetsgivare begära löneförhandling via denna adress; forhandling.arbetsgivare@lararforbundet.se.
  4. Säkerställ att förhandlingsframställan enbart innehåller anställda som är medlemmar i Lärarförbundet.
  5. Behöver du hjälp med urval inför löneöversyn? Se information under rubriken Underlag inför löneöversyn.

Samråd med arbetstagarorganisation

Lärarförbundet har fattat ett beslut om att avstå yttranden i samråd för fristående organisationer. Ni kan använda detta svar som underlag av er fortsatta handläggning i ärendet.

Vi hanterar fortfarande samråd rörande skolor inom kommunal sektor. Dessa samråd skickas då direkt till Lärarförbundets avdelning i berörd kommun. Kontaktuppgifter finner du här.


Övriga frågor från arbetsgivare eller myndighet

Mejla ditt ärende till arbetsgivare@lararforbundet.se

Säker personuppgiftshantering

Medlemskap i fackförening kategoriseras som känslig personuppgift enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer. Det ställer mycket höga krav på Lärarförbundet att hantera medlemsuppgifter på ett korrekt sätt. Lärarförbundet garanterar att all behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter