Senast uppdaterad

2022-09-30

Almega Friskoleavtalet

Avtalet mellan Almega Tjänsteföretagen, Lärarförbundet och LR gäller från 1 september 2021 till och med 31 augusti 2023. Ny avtals-pdf inlagd som bilaga. An English version now available (2022-05-04).

Friskoleavtalet gäller lärare (i alla skolformer), skolledare och studie- och yrkesvägledare som är anställda på friskoleföretag kopplade till arbetsgivarorganisationen Almega Tjänsteföretagen. Läs mer om avtalsområdet nedan.

Observera att kollektivavtalet endast gäller för de företag som blivit inkopplade i linje med 1:1 i kollektivavtalet. Detta är extra angeläget att känna till utifrån det nyligen antagna Huvudavtalet som är en konsekvens av den s.k. Trygghetsöverenskommelsen. Såväl arbetsgivare som fack kan begära inkoppling. För att vi ska kunna begära inkoppling måste vi ha medlemmar på företaget. Är du osäker på om kollektivavtalet gäller, prata med din arbetsgivare, eller hör av dig till Lärarförbundet Kontakt.

Do you want this information in English? - Click here!

Avtalet finns att tillgå i en avtals-pdf:

Nyheter i avtalet

I det gällande Friskoleavtalet har viktiga steg tagits för att förstärka tydligheten i arbetstids- och arbetsmiljöfrågor. Det har manifesterats genom tydligare skall-krav vad gäller lärares, skolledares, och studie- och yrkesvägledares arbetstider och arbetsinnehåll vilket förstärks av att centrala parter också tar en mer stöttande roll genom att bistå lokala parter vid behov i frågor som rör de anställdas arbetsmiljö.

Vi är också överens med Almega om nödvändigheten att lärarnas, skolledarnas och studie- och yrkesvägledarnas status höjs och att yrkets attraktivitet stärks.

Några av våra viktigaste yrkanden in i avtalsförhandlingarna var bland annat.

  • lönenivåer som attraherar behöriga och legitimerade lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare och en lönestruktur som säkerställer att den som är erfaren och yrkesskicklig stannar i yrket
  • lokala kollektivavtal som styr upp hur bemanningen och fördelningen av arbetsuppgifter sköts
  • förbättringar av föräldraledighetstillägget - Det krävs viss anställningstid för att få tillägget. Gravida arbetstagare riskerar att missgynnas då de, till skillnad från den förälder som inte föder barnet, inte kan planera sin ledighet på samma sätt.
  • uppstyrda villkor vid arbete på lägerskola
  • att det tas fram modeller som gör det möjligt att jobba deltid i slutet av yrkeslivet, för att den som kan och vill ska kunna gå i pension senare.

Vi konstaterar att vi fick igenom många av våra krav. Vi stoppade dessutom ett flertal frågor som från Lärarförbundets perspektiv hade kunnat leda till försämringar i ett arbetsmiljöperspektiv.

Arbetsmiljö

Vi är överens om att inför varje arbetsår/termin ska arbetsgivaren tillsammans med dig planera dina arbetsuppgifter och hur din arbetstid ska förläggas. Vi är också överens om vikten av tillräcklig tid för planering och uppföljning.

Vid fastställandet av arbetstid och arbetsinnehåll ska hänsyn tas till den enskilde lärarens, skolledarens eller studie- och yrkesvägledarens förutsättningar, ämnen som undervisas i, arbetsuppgifter utöver undervisning, tjänstens karaktär, och – mycket positivt - till fackliga uppdrag, samt kompetensutveckling. Läs mer i förhandlingsprotokollet, och under 4:4 – Lärares arbetstider och arbetsinnehåll, samt även i bilaga 8.

De centrala parterna är även överens om att i en arbetsgrupp hitta former för att öka kunskapen om regler och stödmaterial gällande arbetsmiljö. Arbetsgruppen ska också titta på skolledarnas arbetsmiljö.

Lön

Parterna är vidare överens om vikten av ett strategiskt och långsiktigt arbete för att uppnå en önskad lönestruktur och stärka lönebildningens legitimitet.

Särskilt fokus ska läggas på att säkerställa att lönenivåerna är sådana att man kan attrahera och behålla behöriga och legitimerade lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare. Utveckling och goda prestationer ska löna sig, såväl som erfarenhet och yrkesskicklighet.

Villkor

Vi har fått till grundläggande villkor i samband med skolresor (se kollektivavtalets bilaga 9). Det reglerar arbetstid, att bemanning och ansvar ska vara klargjort före resan, ersättning, samt att försäkringsläget ska klargöras innan avresa och tillåter lokal anpassning. På förekommen anledning: dessa villkor gäller tills andra villkor eventuellt finns statuerade i ett lokalt avtal.

Vi har fått till förbättringar inom både föräldratillägget, i synnerhet med borttagandet av det andra kvalifikationskravet om anställning tre månader fortsatt efter ledighetens slut – detta innebär att så länge man uppfyller kvalifikationströsklarna i övrigt (1, 2, respektive 3 år) så riskerar ingen längre att gå miste om hela, eller delar av tillägget. Att det även betalas ut månatligen är ytterligare en modernisering.

OBS! Parterna är överens om att föräldraledigheter (första ledighetsperioden) som inletts i linje med kollektivavtalet fram till och med den 27 september 2021 går på de regler som gällde i förra avtalet. Föräldraledigheter som inletts (första ledighetsperioden) från den 28 september (tidpunkten för det nya avtalets tecknande) och framåt går på de nya reglerna.

Vi har fått bort flera inskränkningar i rätten till sjuklön på ett sätt som förstärker vår ambition om ett kollektivavtal som är långsiktigt hållbart i både ålders- och funktionsnedsättningsperspektiv.

Samtliga s.k. krontalsersättningar kommer att höjas under avtalsperioden. Observera dock att det saknar koppling till löneökningarna.

Vad händer nu?

Den tvååriga avtalsperioden innehåller två lönerevisionstidpunkter. Avtalets sista ordinarie lönerevisionstillfälle är den 1 september 2022. Ny lön beträffande årets lönerevision gäller retroaktivt från och med den 1 september 2022, om inte annat datum är lokalt avtalat.

Frågor och svar om avtalet

Har du frågor om det nya avtalet? Vi samlat frågor och svar om det nya Almega Friskoleavtalet.

Klicka här för att komma till frågor och svar-sidan!

Om avtalsområdet

Friskoleavtalet gäller anställda inom bland annat de flesta företag inom Academedia* (till exempel Pysslingen, Vittra, NTI-gymnasiet), Lärande, Kunskapsskolan, Raoul Wallenbergskolan, Fridaskolan, Atvexa#, Bladins och Internationella Engelska skolan. Lärarförbundet har närmare 11000 medlemmar inom området, i alla skolformer. Avtalet gäller även för skolledare och studie- och yrkesvägledare.

* Det finns verksamheter inom AcadeMedia som omfattas av kollektivavtalet mellan Unionen, Sveriges Ingenjörer och Almega Utbildningsföretagen, exempelvis Eductus, Hermods och NTI-skolorna. Är du osäker, kontakta riksavdelningen vid AcadeMedia eller Lärarförbundet Kontakt.

# Inom Atvexa finns det dotterbolag som hör till Fremia, exempelvis stora delar inom Montessori Skolor och Förskolor, samt ULNA.