Senast uppdaterad

2021-03-31

Allt ska fungera som vanligt – coronarapport

I Lärarförbundets nya coronarapport beskrivs ett läge där Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte följs och där långt ifrån alla arbetsgivare tar sitt ansvar för att minska smittspridningen. Även arbetsbelastningen är oacceptabel.

– Arbetsgivare och politiker måste ta sitt ansvar för att trygga lärarnas arbetssituation, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Rapporten "Allt ska fungera som vanligt" bygger på färska svar från Lärarförbundets medlemspanel hos Kantar Sifo, och en enkätundersökning bland våra skydds- och arbetsplatsombud.

Bara vart tredje ombud tycker att deras arbetsgivare har satt in tillräckligt med åtgärder för att minska smittspridningen, och endast vart femte ombud håller helt med om att det går att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer på arbetsplatsen.

Prioritera lärarna i vaccineringen

– Lärare och skolledare ska inte behöva vara rädda för att bli sjuka när de utför sitt jobb. Det har gått ett år nu och det är uppenbart att arbetsgivarna inte tagit sitt ansvar för att motverka smittspridningen. Om regeringen menar allvar med vikten av att hålla skolorna öppna måste de se till att lärare prioriteras i vaccineringen, säger Johanna Jaara Åstrand.

Stor oro för sjukskrivning på grund av hög arbetsbelastning

I undersökningen uppger dessutom tre av fyra lärare att de under senaste två veckorna haft hög till extremt hög arbetsbelastning

Sju av tio oroar sig för att bli sjukskrivna om de tvingas undervisa på kvällar, helger och lov framöver.

– Lärarförbundet har i ett års tid drivit på för att kraven på lärarna måste lätta under pandemin men utbildningsministern har inte lyssnat. Istället läggs det fram förslag om att lärare efter pandemin ska växla upp ytterligare och arbeta på kvällar, helger och lov. Det är absurt! Pandemins konsekvenser för eleverna måste omhändertas på längre sikt, med stor hänsyn till lärarnas arbetsbelastning, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundet kräver bland annat

  • Lärare, förskollärare och skolledare i alla delar av skolväsendet ska prioriteras i covid-19-vaccineringen. Vaccineringen ska ske på arbetsplatsen.
  • Arbetsgivarna måste ta sitt ansvar och göra riskbedömningar tillsammans med skyddsombuden och sedan vidta åtgärder. Skyddsutrustning ska finnas tillgänglig vid behov och tillhandahållas av arbetsgivaren.

  • Lärarna ska få fokusera på sitt kärnuppdrag. Huvudmännen behöver prioritera bort allt som ligger utanför och runt omkring undervisningen. Det kan handla om föräldramöten, utvecklingsprojekt och samarbeten med andra aktörer.

  • Staten ska möjliggöra för lärarna att få prioritera bort delar av kurs- och läroplanerna. IUP:er, betyg för årskurs 6-8, utvecklingssamtal och nationella prov ska vara upp till lärarna att genomföra.

  • Huvudmannen måste skapa möjlighet för elever att läsa ett fjärde år inom gymnasieskolan.

  • Resurser tillförs, både av regeringen och huvudmännen, för platser inom komvux och yrkesvux så att fler elever får möjlighet att ta igen kurser inom vuxenutbildningen.

Vad gör Lärarförbundet åt situationen?

För att uppnå våra mål arbetar vi bland annat med opinionsbildning och har regelbundna möten med politiker, myndigheter, och andra beslutsfattare. På lokal nivå arbetar vi genom våra ombud och skyddsombud.

Tidigare coronarapporter

Lärarförbundet har tagit fram flera coronarapporter. Rapporterna är nödvändiga för att skapa förändring och förståelse, eftersom arbetsgivarnas och många lokala och nationella politikers beskrivningar av situationen skiljt sig helt från hur det ser ut i verksamheterna där våra medlemmar finns.