1879 10 herobild corona 1340x542 v2
Senast uppdaterad

2020-09-03

Allt du behöver veta om corona i skolan

På den här sidan samlar vi information om corona (covid-19) för dig som arbetar i skolan. Vad gäller för dig som lärare, skolledare och lärarstudent? Prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ vår bevakning.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev om corona

I vårt särskilda nyhetsbrev får du löpande information med nyheter om corona och skolan. Fyll i formuläret här under.

Är du medlem i Lärarförbundet?
Ja Nej

Jag godkänner att mina uppgifter hanteras enligt GDPR för marknadsföringssyften.

Senaste nytt: Covidsjuka föräldrar som hämtar och lämnar på förskolan - vad gäller?

2020-10-08 Folkhälsomyndigheten har kommit med nya rekommendationer som säger att personer som bor tillsammans med bekräftat smittade av covid-19 ska betraktas som möjliga fall och ska därför också isolera sig i hemmet.

De nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten innebär även att så kallade hushållskontakter till den smittade personen ska ges förhållningsregler. Med hushållskontakter avses personer som delat boende med den smittade någon gång under perioden som hen varit smittsam. Reglerna kan till exempel innebära att man inte får gå till arbetet och det är läkaren som beslutar om förhållningsregler. Förhållningsreglerna gäller som regel i sju dagar från provtagningsdatum för den smittade personen i hushållet. Om inga symtom utvecklats rekommenderas att hushållskontakten provtas efter fem dagar. Den som berörs av förhållningsreglerna kommer att kontaktas av en smittspårare och få mer information om vad som gäller.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vissa personer i hushållet undantas från delar av de nya förhållningsreglerna. Det gäller till exempel elever i förskolor, grundskolor och motsvarande skolformer samt gymnasiesärskolan, som kan fortsätta gå i skolan och förskolan.

De nya förhållningsreglerna har gett upphov till frågor som inkommit till Lärarförbundet kontakt.

Får verkligen covidsjuka föräldrar lämna barn till förskolan?

Om någon fått ett positivt covid-19 test kommer hen få förhållningsregler dels kring smittspårning och dels kring hur man ska agera för att inte smitta andra. Så här skriver Folkhälsomyndigheten på sin webbplats: ”Detta innebär att inte gå till jobbet eller tex hämta eller lämna barn på förskolan. Barn som är friska kan gå i skola och förskola även om någon annan i familjen är sjuk, men om du som vårdnadshavare är sjuk ska du inte följa med barnet in i skolans eller förskolans lokaler.” https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-ber...

De skriver också att ”den som är sjuk ska isolera sig i hemmet”. Det finns en viss otydlighet vad som gäller. Det som är klart är att en sjuk vårdnadshavare inte ska följa med in i skolans eller förskolans lokaler. Men hur gör vårdnadshavare som har små barn? Var går gränsen när vårdnadshavare måste be någon hjälp till? Folkhälsomyndigheten ger också råd om att hålla distans ute.

Arbetsgivaren tillsammans med skyddsombud bör redan ha riskbedömt och vidtagit åtgärder för hur hämtning och lämning av barn ska genomföras för att minimera risken för smitta. Till exempel att hämtning och lämning ska göras utomhus. Om förskolan har kännedom om ett fall med en förälder som har en pågående covid-19-infektion ska detta riskbedömas och särskild försiktighet vidtas.

Om vårdnadshavare har covid-19 ska hen följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och isolera sig i hemmet och i möjligaste mån se till att någon annan, frisk person följer barn till förskola/skola. I vissa fall kan det vara svårt. Därför är det viktigt att arbetsgivaren har tydliga riktlinjer så att en dialog med vårdnadshavare om hur smittskyddsarbetet på förskola/skola ska fungera på bästa sätt.

Nya rekommendationer till personer som bor med bekräftat smittade i covid-19

2020-10-08 Folkhälsomyndigheten har kommit med nya rekommendationer för vuxna personer som bor i samma hushåll som en person med bekräftad covid-19. Personer som bor med bekräftat smittade i covid-19 ska också stanna hemma. Enligt beslut från regeringen så kommer de som på grund av detta går miste om inkomst har rätt att ansöka om så kallad smittbärarpenning från Försäkringskassan.

Läs mer här!

Ersättning till riskgrupper förlängs

2020-09-25 Tiden för ersättning till personer i riskgrupper som inte kan jobba hemifrån förlängs. Riskgrupper kan ansöka om ersättning till och med den 31 december 2020. Lärarförbundet välkomnar förlängningen - vi har påtalat vikten av en förlängning flera gånger i dialog med med företrädare för regering och riksdag.

Vid sidan av förlängningen utvidgas även rätten till ersättning för vissa anhöriga till personer med kommunalt beviljad assistans.

Läs mer om vad som gäller på Försäkringskassans hemsida!

Utarbeta stöd till förskollärarna!

2020-09-17 Folkhälsomyndigheten har ändrat sina rekommendationer från att sjuka barn ska stanna hemma vid minsta symptom till att de kan gå till förskolan 7 dagar efter insjuknandet även om de har milda symptom och om de har lättare besvär. Läs mer här:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Under våren när barn har varit hemma vid minsta symptom har de barn som varit i förskolan varit väldigt friska och andra sjukdomar som säsongsinfluensa och vinterkräksjuka försvann mycket snabbare än det brukar. Det är en indikation på att det har varit ett generellt bra förhållningssätt från vårdnadshavares sida. Trots strikta och tydliga restriktioner har det i alla fall uppstått många diskussioner som enskild förskollärare har behövt ta med vårdnadshavare i pressade situationer. Med mindre strikta restriktioner och riktlinjer som öppnar för tolkningar riskerar bördan av diskussionerna landa i förskollärarens knä. Arbetsgivaren behöver utarbeta gemensamma riktlinjer och stöd till förskollärarna. Varje förskollärare kan inte ta diskussionen i alla lägen med vårdnadshavare när det är lämpligt att barnen kommer till förskolan.

Med fler hostiga och snoriga barn på förskolan ökar också oron och risken för att själv bli smittad. Förskolan skiljer sig från många andra arbetsplatser genom att det inte går att hålla distans till små barn. Att använda skyddsutrustning, exempelvis visir och munskydd, under hela arbetsdagen är heller inget alternativ när barnen är såpass unga. Den oron och risken måste därför tas på största allvar och det ställer ännu högre krav på arbetsgivaren att förebygga risker och att utarbeta riktlinjer för arbetet. De som tillhör en riskgrupp måste beaktas och en bedömning av riskerna för den personen måste göras. Om riskerna inte kan minimeras borde en person i riskgrupp få möjlighet att arbeta hemifrån. Alla förskollärare behövs!

Här berättar huvudskyddsombudet i Stockholm om hur de jobbar med frågan.

Statliga bidraget till kulturskolan fördubblas

2020-09-10 På en presskonferens på onsdagen deklarerade regeringen att det statliga bidraget till kulturskolan fördubblas till 200 miljoner kronor år 2021-2023. Alla kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet kan söka kulturskolebidraget, som kommer att hanteras av Statens kulturråd.

Lärarförbundet larmade redan före Coronakrisen om bristande resurser till verksamheterna, och pandemin har ytterligare spätt på ett ansträngt läge. Därför är detta stöd mycket välkommet.

Slopandet av karensavdraget förlängs!

2020-09-08 Regeringen har beslutat att förlänga socialförsäkringsrelaterade åtgärder på grund av coronapandemin. Däribland att karensavdraget slopas tillfälligt. Åtgärden förlängs fram tills den 31 december 2020, en förlängning Lärarförbundet välkomnar och har påtalat är viktig flera gånger i dialog med regeringen.

Staten kommer alltså fortsatt att betala ut ersättning från den första sjukdagen. Arbetsgivaren ska göra ett karensavdrag som vanligt. Den anställde söker därefter ersättning i efterhand för karensavdraget. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

Även följande åtgärder förlängs till den 31 december 2020:

− Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala.

− Uppskjutet krav på läkarintyg från 8:e dagen till den 15:e dagen i ett sjukfall.

− Möjlighet till tillfällig föräldrapenning vid skolstängning.

Ny avstämning med utbildningsminister Anna Ekström

2020-09-03 Lärarförbundet har en kontinuerlig dialog med regeringsföreträdare och riksdagspolitiker om situationen i förskola och skola under coronapandemin. Idag träffade ordförande Johanna Jaara Åstrand utbildningsminister Anna Ekström.

– Pandemin påverkar lärare, elever och rektorer varje dag. Det går inte att låtsas som om verksamheten kan fortsätta som innan, utan det krävs åtgärder. Staten måste också inse att pandemin kostar pengar även i skolan, säger Johanna Jaaara Åstrand.

Under mötet där Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Kommunal och Skolledarförbundet deltog diskuterades pandemins effekter och konsekvenser för lärare och rektorer. Johanna Jaara Åstrand fokuserade följande frågor vid dagens möte:

 • Arbetsbelastning. Många lärare och skolledare har en alldeles för hög arbetsbelastning, både på grund av coronapandemin och på grund av den nedskärningar som görs runt om i landet. Vi ser att det finns stora risker för dubbelarbete både i grundskolan och i gymnasieskolan när undervisning sker både fysiskt och digitalt. Det är fler lärare som är sjuka och det är svårt att få tag på vikarier – det skapar i sin tur en ökad arbetsbelastning för de lärare som arbetar. Lärare och skolledare kan inte förväntas lösa den extrema situation som pandemin för med sig i förskolans och skolans värld.Det måste till en förändring med ökade resurser och anpassade krav i verksamheten.

 • Brister i det förebyggande arbetet. De ser mycket olika ut på olika förskolor och skolor kring vilka förutsättningar man har att tillämpa Folkhälsomyndigheternas riktlinjer men det är tydligt att det förebyggande arbetet släpar efter. Huvudmännen har ansvar för att det finns en smittskyddssäker miljö, om det inte är möjligt så är det nedstängning eller distansarbete som gäller.

 • Staten måste stå för ökade kostnader. Regeringen har utlovat att alla kostnader som pandemin medför inom vård och omsorg ska staten stå för, detsamma måste gälla för skolan. Skolan kan inte betala kostnaderna för pandemin med befintliga resurser.

  Förutsättningarna för fysisk distansering är ofta svår i många skolmiljöer, och det ställer stora krav på huvudmännen att anstränga sig mer än vad som hittills skett. Så stora och flexibla är tyvärr inte klassrummen i det stora flertalet av våra skolor. Om lokaler är för trånga, så måste extraordinära lösningar tillgripas. På många håll skulle det gå att hyra in tillfälliga lokaler för att skapa större ytor. Men det medför såklart ökade kostnader för huvudmannen, men det är i så fall priset för att kunna hålla skolor och förskolor öppna. Staten måste stå för kostnaderna – det får inte drabba skolorna i form av färre lärare eller andra besparingar.

 • Distansundervisning. Vi har välkomnat att regeringen gjort det möjligt för lärare i riskgrupp att undervisa på distans från hemmet. Vi får nu flera signaler på att lärare som kunnat göra det under våren nu tvingas tillbaka, trots att situationen inte är förändrad.

 • Förebyggande sjukpenning. Smittskyddspenning har införts men gäller bara till den 30 september. Det kommer det finns stora behov av smittskyddspenning långt efter det. Det behöver skyndsamt tas fram en förlängning av den här sjukpenningen.

 • Skolan som arbetsplats. En del arbetsgivare fortsätter att kalla till stora fysiska möten. Att folkhälsomyndigheternas rekommendationer också gäller för arbetsplatsen skolan måste tydliggöras och följas. Det behövs tydligare riktlinjer att personalmöten i första hand hålls digitalt. Lärare i riskgrupp måste självklart kunna arbeta hemifrån.

Händelseutvecklingen går fort - håll riskbedömningsarbetet aktivt!

2020-08-17 Utvecklingen i coronapandemin går väldigt fort. Så också kunskapsläget. Detta gör att det är väldigt viktigt att hålla riskbedömningsarbetet ständigt aktivt. Riskbedömningar ska rimligen redan ha gjorts under våren. Men inför ett nytt läsår måste skyddsombud och rektor sätta sig och titta på gjorda riskbedömningar och kolla om något mer behövs. Alla verksamheter har olika förutsättningar och det går inte att nöja sig med att “vi kan inte uppfylla rekommendationerna”. Lärarförbundet kommer inte att acceptera det som svar. Man ska som huvudman och arbetsgivare lösa situationen.

Det är viktigt att undersöka och bedöma riskerna i förskolan och skolan. Arbetsgivaren har alltid ett ansvar att undersöka, riskbedöma och åtgärda arbetsmiljöproblem. Nu när händelseutvecklingen är snabb behöver detta arbete göras ofta, ibland är det t o m nödvändigt dagligen. Riskerna ska åtgärdas, de allvarliga först. Allt ska dokumenteras för att senare följas upp.

Frågor när arbetsgivare ska bedöma och åtgärda risker.

 1. Vilka arbetsmoment kan innebära smittrisk?
 2. Hur kan smittämnen orsaka infektion?
 3. Vilka och hur allvarliga är konsekvenserna för den enskilde arbetstagaren att bli utsatt för smittämnen?
 4. Under hur lång tid riskerar arbetstagare att utsättas för smittämnen i arbetet?
 5. Finns basala hygien-verktyg som exempelvis handsprit och handskar?

Förtydligande angående större fysiska möten, kick-offer, samlingar

2020-08-14 Vi får oroande rapporter runt om i landet om att större fysiska möten, konferenser och kick-offer planeras att hållas med lärararbetslag. Vi kan inte nog poängtera - större fysiska möten eller kick-offer ska undvikas så långt det går.

Vår uppmaning till våra skyddsombud och förtroendevalda är nu att om detta är på gång i er kommun eller på er arbetsplats - riskbedöm omedelbart. Och vi upprepar: om situationer uppstår där lärares oro inte tas på allvar eller att riskbedömningen nonchaleras och inget händer kan skyddsombudet agera. Med stöd av arbetsmiljölagen kan skyddsombudet begära besked om vilka åtgärder arbetsgivaren planerar att vidta för att åtgärda riskerna.

Folkhälsomyndigheten och Skolverket är tydliga med att stora fysiska sammankomster inte ska genomföras om det inte är absolut nödvändigt. Digitala möten är alltid ett alternativ. Inför varje större fysisk samling eller möte ska en riskbedömning göras. Frågor man kan ställa i riskbedömningen är “behöver vi ha detta möte?”, “kan vi genomföra mötet och samtidigt uppfylla rekommendationerna om avstånd?” och “kan vi genomföra mötet digitalt istället?”.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning om riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19. Läs den här!

För kulturskolan eller musiklärare - rekommandationer för körverksamhet

2020-08-13 Idag den 13 augusti utkom Folkhälsomyndigheten med nya riktlinjer för körverksamhet, vilket är relevant för musik- och kulturskollärare. De här riktlinjerna är viktiga att ta med i riskbedömningen. Några generella rekommendationer för dig som är musik- eller kulturskollärare och leder en kör är:

 • Uppmuntra till god handhygien. Tillhandahåll möjlighet till handtvätt. Handsprit kan vara ett alternativ om tvål och vatten inte finns tillgängligt.
 • Se till att deltagarna kan hålla avstånd till varandra. I skolkörer och musikklasser rekommenderas en armlängds avstånd, för övriga 2 meters avstånd mellan varandra.
 • Håll själv avstånd till deltagarna på minst 2 meter.
 • Håll verksamheten utomhus om det går. Om det inte är möjligt kan en ordentligt stor, väl ventilerad lokal användas.
 • Dela med fördel in kören i mindre grupper som sjunger vid olika tidpunkter för att undvika att vara för många samtidigt.
 • Tillhandahåll individuella noter.

Läs de fullständiga rekommendationerna här!

Bra att veta inför läsårsstart

2020-08-12 Nu drar allt igång igen. Men inget är som vanligt. Vi måste leva med corona en längre tid. Smittan finns i samhället och i skolan måste vi hålla i de rekommendationer som finns. Skolverket och Folkhälsomyndigheten har tillsammans tagit fram riktlinjer kring rekommendationerna i förskolan och skolan. Klicka för Skolverkets vägledning och för Folkhälsomyndighetens frågor och svar om viruset och information.

Rekommendationerna ska följas

Det är varje huvudman och arbetsgivares ansvar att rekommendationerna kan följas. Huvudmän och arbetsgivare måste ta lärares oro på allvar. Känner du dig orolig för smitta – kontakta omedelbart ditt skyddsombud. Du kan även kontakta Lärarförbundet Kontakt på 0770-33 03 03. Risk för smitta och oro är något som påverkar arbetet, ska riskbedömas och åtgärdas. Läs mer här om riskbedömningar.

God kommunikation viktigt

En god kommunikation kan dämpa oro. Under våren har vi lärt oss att nära dialog och samverkan är oerhört viktigt för att dämpa oro. Samverkan och det systematiska arbetsmiljöarbetet har också fungerat bättre där dialogen mellan chef och skyddsombud är bra.

Fortsätt riskbedöm

En situation som varit svår att lösa i för- och grundskolor under våren är trängseln vid matsituationer. Dessa situationer ser olika ut från skola till skola och lösningar kan bara hittas på plats av de som känner både elever/barnen och lokaler. Detta är en situation som är mycket viktig att riskbedöma och hitta lösningar på. Hur ser till exempel lokalerna ut och är det möjligt att hålla avstånd och finns det tillgång till handfat? Efter riskbedömning ska arbetsgivaren ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning i samband med matsituationen.

Riskbedömningar har antagligen redan gjorts under våren. Men inför ett nytt läsår måste skyddsombud och rektor sätta sig och titta på gjorda riskbedömningar och kolla om något mer behövs. Alla verksamheter har olika förutsättningar och det går inte att nöja sig med att “vi kan inte uppfylla rekommendationerna”. Lärarförbundet kommer inte att acceptera det som svar. Man ska som huvudman och arbetsgivare lösa situationen. Exempelvis hyra in sig i ytterligare lokaler om det krävs - ett förslag SKR själva gav under den myndighetsgemensamma presskonferensen 11 augusti.

Rektorer måste få stöd uppifrån

En rektor måste kunna lyfta frågor och få stöd uppifrån. Om exempelvis lösningen för att hindra risk för smittspridning är att hyra in sig i nya lokaler eller beställa extra städning - att göra det med befintlig budget är svårt. Huvudmännen och arbetsgivare måste stötta sina rektorer i arbetet mot smittan. Det yttersta arbetsmiljöansvaret ligger på den politiska ledningen i en kommun eller i styrelsen hos ett friskoleföretag.

Undvik större sammankomster eller möten

Folkhälsomyndigheten och Skolverket är tydliga med att stora sammankomster inte ska genomföras om det inte är absolut nödvändigt. Digitala möten är alltid ett alternativ. Inför varje större samling eller möte ska en riskbedömning göras. Frågor man kan ställa i riskbedömningen är “behöver vi ha detta möte?”, “kan vi genomföra mötet och samtidigt uppfylla rekommendationerna om avstånd?” och “kan vi genomföra mötet digitalt istället?”.

Gymnasiet och vuxenutbildning tillbaka i skollokalerna

Det som är nytt nu när höstterminen startar är att gymnasiet och vuxenutbildningen ska tillbaka till de fysiska skolbyggnaderna. Arbetet med att hålla distans och ha goda städ-och hygienrutiner måste fortsätta. Detta är ett arbete som gjorts i grundskola och förskola under våren - men dessa förutsättningar är nya på gymnasiet och vuxenutbildningen och behöver sättas igång.

Skyddsombudet kan vidta åtgärder

Om situationer uppstår där lärares oro inte tas på allvar eller att riskbedömningen nonchaleras och inget händer kan skyddsombudet agera.Med stöd av arbetsmiljölagen kan skyddsombudet begära besked om vilka åtgärder arbetsgivaren planerar att vidta för att åtgärda riskerna. Finns akut fara för anställdas liv kan skyddsstopp läggas. Skyddsombudet uppmanas att alltid kontakta sin avdelning eller Lärarförbundet Kontakt innan en framställan om arbetsmiljöåtgärd läggs.

Ge lärare i riskgrupp möjlighet att undervisa hemifrån

Huvudregeln är att undervisning sker i skolans lokaler men under vissa förutsättningar kan distansundervisning behöva bedrivas, till exempel när lärare eller elever i riskgrupp inte kan vara på plats i skolan. Skolverket tog upp detta på presskonferensen den 11 augusti. Det är en möjlig lösning att lärare i riskgrupp som tvingas stanna hemma tar hand om distansundervisningen i stället för att en lärare som arbetar på plats i skolan ska tvingas dubbelarbeta. Lärarförbundet anser att det ska undersökas även för lärare i förskola, grundskola och fritidshem om man kan arbeta hemifrån om man tillhör en riskgrupp.

I förskolan, grundskolan och fritidshemmen har verksamheten hållits öppna under hela pandemin. Gymnasiet och vuxenutbildningen fick snabbt ställa om till distansundervisning. Lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare och elever i samtliga skolformer har haft en hög arbetsbelastning, men har tillsammans gjort ett storartat jobb.

Scenarioplanering

2020-08-11 För att understödja det svenska skolväsendet har RISE inom ramen för samverkan i Skola Hemma (samarbete mellan bland annat Skolverket, SKR, UR och Specialpedagogiska skolmyndigheten) under försommaren genomfört ett scenarioplaneringsarbete. Syftet med arbetet har varit att ta fram ett stödmaterial för det svenska skolväsendet på nationell nivå, huvudmannanivå och skolnivå. Läs scenarioplaneringen här!

Det här gäller för riskgruppsersättningen

Ökade möjligheter att undervisa på distans

2020-07-16 Regeringen ökar möjligheterna för gymnasier att undervisa på distans, om problem med trängsel på bussar och tåg kräver det. Syftet är att minska smittrisken.

– Det är oerhört viktigt att huvudmännen bara använder den här möjligheten när det är nödvändigt så att inte distansundervisning blir den nya normen, säger Lärarförbundets vice ordförande Maria Rönn. Läs hela texten på svd.se

Coronakrisen har ökat pressen på lärarna

2020-06-26 Under coronapandemin har Sverige valt att hålla förskolan och skolan öppen, men rekommenderat distansundervisning för gymnasiet, vuxenutbildning, yrkeshögskolor, högskolor och universitet. Det har lett till stora förändringar för förskolorna, fritidshemmen och skolorna, vilket framgår tydligt i Lärarförbundets rapport Ett ohållbart uppdrag.

Meny - mer information om corona i skolan

Checklistor och stödmaterial

Lärarförbundet
– din trygghet!

Istock 877114832

Prenumerera på Lärarförbundets nyhetsbrev om corona och skolan så missar du inga nyheter.

Gå med idag
– 3 månader kostnadsfritt!