Årsredovisning 2019

Lärarförbundets årsredovisning över 2019. Förvaltningsberättelse och ekonomisk redovisning.

Meny

Allmänt om verksamheten

Våra grundläggande idéer

Vision:
En stolt profession, samlad i en stark facklig organisation. Med gemensam kraft bygger vi framtid.

Uppdrag:
Lärarförbundets uppdrag är att vara professionens samlade, starka och yrkesstolta röst. Genom Lärarförbundet driver vi våra villkors- och yrkesfrågor och förbättrar därmed vår arbetsmiljö, våra förutsättningar och utvecklingsmöjligheter.

Identitet:
Vi är engagerande, öppna, kompetenta och drivande. Tillsammans får vi rätt saker att hända.

Agenda för en stark profession:
Den långsiktiga inriktningen för Lärarförbundet gäller i åtta år, det vill säga under två kongressperioder
Syftet är att utveckla resonemanget och ge mer substans åt vision, uppdrag, identitet och värderingar samt ringa in vad vi ska fokusera på i verksamheten i ett längre perspektiv.

Verksamhetsinriktning:
Verksamhetsinriktningen styr och fastslår målsättningarna för Lärarförbundet under kongressperioden 2019-2022. Den har samma upplägg som Agenda för en stark profession, men är mer detaljerad med konkreta mål för
kongressperioden.

Lärarförbundets stadgar:
Stadgarna är förbundets grundläggande regler. Det är endast kongressen som kan anta och förändra stadgarna. Senaste stadgeändringar
gjordes på kongressen 2018.

Till menyn

Så här är vi organiserade

Medlemmarna är grunden

Lärarförbundets organisationschema

Det är medlemmarna på arbetsplatserna som utgör grunden för vår organisation. Från och med den 1/1 2020 ska man vara lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare eller lärarstuderande för att bli medlem. Under 2019 fattade förbundsrådet beslut om den exakta tolkningen av den nya medlemskapsparagrafen som beslöts på kongressen 2018.
Ombuden på arbetsplatserna väljs av medlemmarna och har som uppdrag att rekrytera, lyssna och agera. Tillsammans med medlemmarna driver de frågor som engagerar vilket varierar från arbetsplats till arbetsplats. Avdelningsstyrelserna stöttar ombuden och medlemmarna. Ett viktigt uppdrag är att hitta ombud på alla arbetsplatser som kan utvecklas i sitt uppdrag. Om det inte finns något ombud på arbetsplatsen utför avdelningsstyrelsen verksamheten tillsammans med medlemmarna.
Avdelningsstyrelsen har också i uppdrag att organisera och utveckla hela avdelningens verksamheten. Tillsammans med medlemmar och ombud omvandlar styrelsen de beslut som kongress och förbundsstyrelse fattat till
verksamhet inom avdelningen.
Alla medlemmar kan påverka Lärarförbundets verksamhet och inriktning genom att engagera sig på arbetsplatsen eller i avdelningen. För att påverka förbundets övergripande inriktning kan man också lämna ett medlemsförslag. Förslagen kan väckas av avdelningar, Lärarförbundet Skolledare, Lärarförbundet Student och enskilda medlemmar löpande under kongressperioden.
Medlemsförslag som väcks av enskilda medlemmar ska inlämnas till respektive avdelning.

Medlemsstatistik 2019

 • Totalt antal medlemmar: 232 407 (234 064)
 • Aktiv med anställning: 160 502 (161 622)
 • Aktiv utan anställning: 5 996 (5 643)
 • Studerande: 27 845 (29 816)
 • Pensionärer: 38 064 (36 983)

Avdelningar

Lokalavdelningar: 289 st
Riksavdelningar: 4 st
Samrådsavdelningar: 1 st

Kongressen

Lärarförbundets kongress har ordinarie sammanträden vart fjärde år (senast 2018) och är förbundets högsta beslutande nationella organ. 259 kongressombud väljs av medlemmarna på avdelningarnas årsmöten. Kongressen fattar beslut om förbundets verksamhetsinriktning och väljer förbundsstyrelse.

Förbundsrådet

Förbundsrådet har haft två sammanträden under 2019. Ledamöterna har även deltagit i en digital dialog med förbundsstyrelsen. De frågor som behandlats i förbundsrådet är förhållningssätt till politiska partier, etik för förtroendevalda, organisering i fristående verksamhet, ny möjlig organisering av Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds medlemsgrupper samt tolkningen av medlemskapsparagrafen. Vid sammanträdet i september fattades beslut om tolkningen av medlemsparagrafen, ett beslut som hade hänskjutits från kongressen 2018.

Avtalsdelegationen

Under 2019 implementerades det kommunala avtalet med SKR och Sobona som tecknades under 2018. Eftersom det inte pågick någon avtalsrörelse hade avtalsdelegationen inte några sammanträden.

Referensorgan

Lärarförbundet har sex referensorgan och ett arbetsmiljöråd med uppdrag att vara experter på respektive område, ge råd till förbundsstyrelsen och delta i debatten. Uppdraget består av följande:

 • Att vara medlemsnära och lyssnande experter till förbundsstyrelsen och kansliet i utveckling av kommunikation och politik.
 • Att vara talespersoner i förbundets kanaler i samarbete med kansliet.
 • Att i samarbete med arbetsmiljörådet arbeta med professionsfrågor ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Till menyn

Förbundsstyrelsen 2019

Lärarförbundets styrelse 2019

Förbundsstyrelsen är verkställande organ och högsta beslutande organ mellan kongresserna.
Den arbetar utifrån verksamhetsinriktning och andra kongressbeslut och beslutar om verksamhetsplan och budget för varje år.

Presidiet:
Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande.
Maria Rönn, Trelleborg, 1:e vice ordförande.
Robert Fahlgren, Skellefteå, 2:e vice ordförande.

Övriga ledamöter:
Terje Adkins, Göteborg.
Marie Wall Almquist, Malmö.
Jenny Andersson, Trollhättan.
Sandra Asp Axelsson, Borlänge.
Erika Bäck, Göteborg.
Mikael Forsberg, Gävle.
Line Isaksson, Nässjö.
Anna-Mia Nilsson, Göteborg.
Anna Olskog, Umeå.
Louise Plobeck, Uppsala.
Pia Rizell, Örebro.
Sara Sundström, Arjeplog.
Johan Törnroth, Stockholm.
Sandra Wahlström, Linköping.

Adjungerade:
Ann-Charlotte Gavelin Rydman, adjungerad
Lärarförbundet Skolledare.
Maria Gutkhe, adjungerad
Lärarförbundet Student.
Henric Axell, personalrepresentant.

Styrelsen hade 13 protokollförda möten under året.

Revisorer:

Förtroendevalda:
Gunnel Ahlgren och Anita Mellberg.

Suppleanter:
Johan Lindhagen och Anna Söderlund.

Auktoriserad:
Johan Rönnkvist, PwC.

Ersättningar

Förbundsordförande: 109 500 kr/mån.

Förste och andre vice ordförande: 67 200 kronor
(80% anställning) samt ett tillägg om 20% av 1,6
basbelopp per år som utbetalas med en 12-del
per månad (motsvarande 20% av en förbundsstyrelseledamots
arvode.).

Om det uppkommer fördyrande levnadskostnader som inte täcks av de avdrag skattemyndigheten godkänner har de tre ordförandena rätt till kompensation för dessa samt rätt till fria hemresor.
Inga ersättningar för arbete under kvällar ochhelger. Om uppdraget upphör, oavsett orsak, utbetalas oförändrad lön under 12 månader till ordföranden och under 6 månader till förste och andre vice ordföranden. Om någon av dem får en annan anställning under denna period ska
lönen från Lärarförbundet samordnas.

Övriga förbundsstyrelseledamöter: 6 200/mån.

Kanslichef: 100 100 kr/mån.

Inga ersättningar för arbete under kvällar och helger. Om kanslichefen lämnar sin tjänst, oavsett orsak, utbetalas oförändrad lön under nio månader. Månad 10–18 utbetalas sedan 70% av lönen vid avgångstillfället. Om kanslichefen får en annan anställning under denna tid ska lönen från Lärarförbundet samordnas. Kanslichefens pensionsålder är 64 år. I övrigt gäller i tillämpliga delar samma anställningsvillkor som för all annan personal som är anställd inom Lärarförbundet.

Personalstatistik 2019

Antal anställda: 259 (177 kvinnor och 82 män)
Medelålder: 49 år


Läs mer i Hållbarhetsrapporten.

Till menyn

Viktiga beslut och händelser

Kongressbesluten genomförs

Utifrån kongressens beslut 2018 fattade förbundsstyrelsen under året beslut om en programförklaring för Lärarförbundet samt om förtroendevaldas uppdrag. Dessa båda har varit bärande i implementeringen av kongressens beslut under 2019 och har använts i dialogen med förtroendevalda på målkonferenser, uppföljningskonferenser och verksamhetsråd, etc, men har också varit utgångspunkten för förändrad verksamhet och kommunikation.

Det tydligaste uttrycket för programförklaringen var kampanjen Allt börjar med bra lärare som pågick under hela året med mycket goda resultat.
För att stärka rekryteringsarbetet utvecklade förbundsstyrelsen en rekryteringsstrategi för hela organisationen, som implementerades i organisationen. Förbundet tog också avstamp i kongressbesluten om en ständigt pågående dialog med medlemmar, vilket utmynnade i Lärarförbundets arbetsplatsdialog som genomfördes kontinuerligt under året, men med en fokusperiod under våren.

Organisationsförändringen för medlemmar i fristående verksamhet förbereddes under året genom en bred dialog inom förbundet tillsammans med övergångsrådet, förbundsrådet och alla avdelningar.
Som ett led i denna implementering genomfördes den s.k. Friståendedialogen, vilken involverade över 4 000 medlemmar inom fristående verksamhet och gav många nya ombud.

Under 2019 inleddes samtal med Lärarnas Riksförbund om en ny möjlig organisering. Under våren utvärderades samverkansavtalet, vilket mynnade ut i en gemensam rapport som pekade på flera problem med att vara uppdelade i två separata organisationer. I september fattade förbundsstyrelserna beslut om att ta frågan till respektive förbunds kongresser under 2020. Utifrån dessa beslut fördes en bred dialog med förbundsrådet och avdelningsstyrelserna under hösten.

Beslut i förbundsstyrelsen

 • Rekryteringsstrategi för Lärarförbundet: fokusområden, prioriterade målgrupper, metoder och förhållningssätt.
 • Referensorgan och arbetsmiljöråd: uppdrag samt ledamöter.
 • Principer för organisering i fristående verksamhet: fokusområden, prioriterade arbetssätt och ekonomiska förutsättningar.
 • Extra kongress: Beslut om att kalla till en extra kongress i maj 2020 för att lyfta frågan om en ny möjlig organisering av Lärarförbundets och
  Lärarnas Riksförbunds medlemsgrupper.
 • Etik för förtroendevalda: etiska riktlinjer för medlemmar med förtroendeuppdrag.
 • Tidningsverksamheten: Ny bilaga till det redaktionella programmet med reviderade titlar.
 • Strategi för arbetsplatsdialog: Tydliggörande vilken roll olika delar av organisationen har fören ständigt pågående arbetsplatsdialog.
 • Samverkansavtal med Vision: gemensamma utbildningspolitiska utgångspunkter, gränsdragning och avtalssamverkan.
 • Politik för stödfunktioner: förbundets politik kring lärarassistenter och andra stödfunktioner.
 • Miljöpolicy: I syfte att minska förbundets negativa klimatpåverkan.
 • Rättshjälpspolicy: tydliggör förbundets åtaganden och medlemmarnas rättigheter i rättsärende.
 • Förändrade kriterier för Bästa skolkommun: I syfte att göra rankningen mer relevant.
 • Ägardirektiv för helägda bolag: För att tydliggöra riktningen i bolagen.
 • Utbildningssatsningen Framtidens ledare: En utbildning för unga lärare.
 • Svar på medlemsförslag kring tidningsverksamheten, könsneutralt språkbruk och ferietjänst för lärare i förskoleklass.

Hållbarhetsrapport

Lärarförbundet har utifrån kraven i årsredovisningslagen upprättat en hållbarhetsrapport som återfinns på sid 30-52. Styrelsen har ansvar för hållbarhetsrapporten.

Till menyn

Avtal 2019

Principöverenskommelse om kompetensutveckling och omställning 2019 slöts en överenskommelse mellan facken inom kommunal och regional sektor och SKR och Sobona. Enligt den principöverenskommelsen ska parterna teckna ett nytt kompetens- och omställningsavtal som gäller från och med 1 maj 2020.
För Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd innebär detta en försöksverksamhet på tre år som sedan utvärderas. Parterna är överens om att tidiga omställningsinsatser och löpande kompetensutveckling ska ligga i fokus.
Kompetensförsörjningen kommer att stärkas genom att:

 • visstidsanställda ska omfattas av förebyggande omställningsinsatser liksom tillsvidareanställda som riskerar framtida uppsägningar.
 • anställda som varit sjukfrånvarande där arbetsgivaren fullgjort sitt rehabiliteringsansvar ska omfattas av hela avtalet.
 • avtalet anpassas till den höjda pensionsåldern i det allmänna pensionssystemet.

Överenskommelsen omfattar också nya regler för turordning som träder i kraft 1 maj. Anställda som är i behov av omställningsinsatser ska snabbare kunna identifieras, så att arbetsgivarna kan behålla kompetensen i verksamheten och undvika framtida uppsägningar. Detta kommer att utvärderas innan försöksperioden är slut den 31 oktober 2022.

Till menyn

Kampanjer

Kännedomskampanj

I Lärarförbundets stora kännedomskampanj under året delade kända personer med sig av sina tankar om bra lärare och den betydelse de kan ha för att man ska våga satsa på sina drömmar.
Det skedde i filmer för tv och bio, digitala kanaler och i en utomhuskampanj på stortavlor över hela Sverige. Deltog gjorde Alexandra Pascalidou, Christer Fuglesang, Mark Levengood, Seinabo Sey, Bea Uusma och Martina Haag.

Opinionskampanjer

Under 2019 hade vi två digitala opinionskampanjer som syftade till att etablera Lärarförbundet som ett relevant och medlemsnära förbund som gör skillnad i vardagen. Vi kopplade även på rekryterande åtgärder genom nya verktyg och annonsmöjligheter. Kampanjerna resulterade i genomslag i sociala samt traditionella medier och bidrog till att föra ut förbundets åsikter samt arbete för förbättringar.

Kampanj: Dåligt omdöme i skolpolitiken

En majoritet i riksdagen vill införa skriftliga ordningsomdömen i skolan. Det kommer inte att öka studieron, bara dokumentationskraven.
Kampanjen gick ut på att dela uppmaningen ”Låt lärare vara lärare” för att få politikerna att uppmärksamma detta. Det finns ingen forskning som visar att ordningsomdömen ökar studieron. Däremot skulle det öka lärarnas dokumentationsbörda. Fyra av tio lärare överväger redan att lämna yrket på grund dokumentationskraven.

Kampanj: Kommuner måste prioritera skolan

Att prioritera skolan är att prioritera framtiden. Vi måste kräva av våra kommunpolitiker att de vågar prioritera skolan, även när det kan innebära
att något annat måste stå tillbaka.

 • 30 000 besök till kampanjsidor.
 • 21 000 interaktioner på Facebook.

Till menyn

Webb, sociala medier och tidningar

Lärarstudentpodden startade under 2019

Lärarförbundet.se 2019

 • Antal besök: 1 531 605 (+1,9%) besök
 • Bästa skolkommun: 134 562 (+17%) besök
 • Populäraste tema: Lön, arbetsföra frågor
 • Populäraste verktyg: Min lön

Sociala medier

 • 70 600 följare på Facebook
 • 16 200 följare på Instagram

Lärarförbundets tidningar
Den 1 april 2019 lades produktionen av journalistik ut på en extern produktionsbyrå för att minska kostnaderna och öka digitaliseringstakten.

Tidningsupplagor

 • Chef & Ledarskap: 7 100 (7 300)
 • Folkhögskolan: 2 700 (2 900)
 • Förskolan: 56 500 (62 400)
 • Grundskolan (5 editioner): 63 900 (-)
 • Gymnasiet: 8 300 (8 000)
 • Lärarnas tidning: 219 100 (232 400)
 • Pedagogiska magasinet: 219 500 (226 600)
 • Specialpedagogik: 11 200 (11 500)

(Upplagorna är avrundade till närmaste hundratal.)

Lärarstudentpodd
Under året lanserades Lärarstudentpodden för alla lärarstudenter. Den är till för att stötta lärarstudenter i deras vardag, ge tips och råd, men också för att debattera svåra och roliga ämnen. Ett nytt avsnitt publiceras varannan vecka.

Till menyn

Internationella projekt

Finansierade med medlemsavgifterna 2019

Mottagare, organisationsutvecklingsprojekt (SEK)

 • GTU Gambia: 127 358
 • NTAL Liberia: 65 598
 • AIPTF Indien: 656 342
 • PGRI Indonesien: 783 893
 • EI Pedagogiska rörelsen Latinamerika: 349 642
 • TUESWRK Tadjikistan: 206 760
 • TUS, Serbien: 92 226

Övrigt

 • DRC Kongo, Fackliga studiecirklar: 227 871
 • Regionalt Asien JTF Facklig ledarskapsutveckling: 188 599
 • Deltagande vid EI kongress, stöd till deltagande från utvecklingsländer: 204 491
 • EI Solidaritetsfond, katastrofstöd, kapacitetsutveckling, personskydd: 150 002
 • Egeninsats i program med Union to Union: 542 934
 • Förbundet Folkhögskollärarnas solidaritetsfond, Burkina Faso och Albanien: 90 000

Totalt: 3 685 716

Internationellt fackligt utvecklingssamarbete finansierat av Sida/Union to Union 2019

 • Program till för utveckling av fackliga lärarorganisationer i Malawi, Zanzibar, Filippinerna, Colombia.
 • Stöd till regionala nätverk för jämställdhet i Latinamerika och Afrika. Stöd till en pedagogisk rörelse i Latinamerika.

Totalt: 5 413 360 (inklusive Lärarförbundets egeninsats på 10 procent).
Läs mer om det internationella arbetet och utfallet av det i hållbarhetsrapporten sid 37.

Till menyn

Externa händelser som påverkat under året

Inledningen av 2019 präglades nationellt av ett oklart politiskt läge som resulterade ett i januariavtal mellan fyra partier. Den instabila starten och det komplicerade politiska läget har bidraget stort till vad som har hänt under året. Det har också inneburit att en del skolfrågor inte har kunnat processas vidare inom politiken och en del reformer och förändringar därför har försenats. I januariavtalet finns nio skolspecifika punkter med många olika delpunkter. Under året har regeringen påbörjat arbete med en del av punkterna.

Finansieringssystem utreds

Det har under året pågått en utredning som ska se över skolans finansieringssystem och hur skolvalet kan justeras för öka likvärdigheten i skolan som ska presenteras 2020. Under 2019 utökandes också resurserna till skolan inom de så kallade likvärdighetsmiljarderna, vilket framförallt kommer ge kommuner med mer socioekonomiska utmaningar resursförstärkning.

Samling för fler lärare

Budgetpropositionen var en stor besvikelse då ökning av statsbidrag på en nivå som skulle kunnat bromsa kommunernas nedskärningar uteblev. Under 2019 har många kommuner tvingats göra neddragningar och Lärarförbundet har aktivt arbetat med att få till ökade resurser till kommunerna. Det har tillförts ökade generella statsbidrag för 2020 men det kommer behövas ytterligare förstärkningar. Under 2019 fick Lärarförbundet gehör för sitt krav på att det skulle starta en nationell samling för diskussioner mellan regeringen, arbetsgivare och arbetstagare. Samling för fler lärare startade i slutet av året och kommer följas av flera möten 2020.

Till menyn

Framtida utveckling

Extrakongress beslutar

Kongressens beslut från 2018 ger Lärarförbundet en tydlig riktning för framtiden som kommer prägla vår utveckling under 2020.
Om Lärarförbundets extrakongress och Lärarnas Riksförbunds kongress ställer sig bakom förbundsstyrelsernas förslag om att utreda om det går att
hitta en ny organisering som bättre tillvaratar de gemensamma medlemmarnas intressen, så kommer den processen att fortsätta.

Om kongresserna däremot fattar beslut om att inte utreda frågan kommer Lärarförbundets framtida utveckling att fokusera på att samla professionen i Lärarförbundet genom att växa i medlemsantal och organisationsgrad.
Oavsett vilka beslut som fattas på kongresserna är det rekryterande arbetet för att växa i styrka prioriterat. Lärarförbundet ser en ökad närvaro på arbetsplatserna kombinerat med digitala engagemangs- och rekryteringsmetoder som en väg framåt.

Likvärdigheten viktig

Lärarkårens styrka behöver öka för att möta de utmaningar vi står inför.
De senaste årens besparingsvåg som svept över skolan skapar stora utmaningar och förvärrar en redan svår situation med lärarbrist och ökad
arbetsbelastning för lärarna och skolledarna.
Vi kommer fortsätta kämpa för en likvärdig finansiering för landets skolor och förskolor och för att alla lärare och skolledare ska ha balans mellan krav och resurser.

Dialogen fortsätter

Vårt arbete tillsammans med medlemmarna hämtar sin kraft och riktning i dialogen mellan medlemmar på arbetsplatsen. Det medlemmarna anser behöver hända på sina arbetsplatser är också det som ska vara i fokus för vårt arbete.
Därför är Lärarförbundets arbetsplatsdialog ett viktigt arbetssätt inför framtiden. Internt inom Lärarförbundet kommer organisationsförändringen för medlemmar i fristående verksamhet att träda i kraft den 1/7 2020, vilken kräver noggranna förberedelser.

Digital satsning

Utöver detta sjösätts den största digitala satsningen inom förbundet någonsin. Det innebär att vi lanserar nya digitala verktyg gör det enklare att rekrytera fler medlemmar, att skapa större nöjdhet bland befintliga medlemmar och att bygga engagemang, delaktighet och demokrati.
Ledorden för satsningen är rekrytering, automatisering och standardisering.

Coronaviruset ger konsekvenser

Under februari månad 2020 har coronaviruset drabbat Sverige vilket bland annat lett till distansundervisning. Detta ger, och kommer att ge, stora konsekvenser för våra medlemmar. Det är i skrivande stund oklart vilka konsekvenser pandemin kommer att leda till i samhället i stort men den kommer med största sannolikhet att prägla det närmaste året. Lärarförbundet följer utvecklingen noggrant och har en intern krisberedskap. Vi arbetar löpande för att möta medlemmarnas frågor och ge stöd.

Till menyn

Förbundets ekonomi

Styrelsens undertecknande och revisionsberättelse