Senast uppdaterad

2017-05-11

500 lärare inom vuxenutbildningen om sin arbetssituation

Lärarförbundets enkät bland medlemmar inom vuxenutbildningen visar på en många gånger orimlig arbetssituation med ständigt ökande arbetsbelastning. Med mindre pappersarbete, större samordning och fler behöriga lärare skulle Komvux och SFI kunna ge en ”andra chans” på riktigt.

Undersökningen i snabbsammanfattning

Läs undersökningen genom att scrolla vidare eller klicka på den rubrik du vill veta mer om. Du kan också ladda ner hela rapporten som en PDF.

För många är vuxenutbildningen en viktig andra chans - en möjlighet att ta igen förlorad studietid och fortsätta vägen mot sitt drömyrke.

”Som SFI-lärare gör jag skillnad varje dag”

Ett minst sagt meningsfullt arbete, men förutsättningarna behöver bli bättre. ”Senaste veckorna har vi fått 10 nya elever vid olika tillfällen”, berättar Hanna Thelin, lärare i svenska som andra språk inom SFI, Komvux i Lund.

Läs även intervjun med Henrik Tällberg, lärare inom vuxenutbildningen i Jönköping: Klasserna fylls ständigt på

Lärarförbundets politik för kommunal vuxenutbildning

Den kommunala vuxenutbildningen är en omfattande och mycket viktig del av det svenska utbildningssystemet. Varje år ger den hundratusentals människor möjlighet att sätta nya mål och växa som individer. Lärarförbundet sätter i sin politik fokus på några av vuxenutbildningens utmaningar.

Arbetsbelastningen har ökat för de flesta

Ett av de största problemen som lärare inom kommunal vuxenutbildning upplever är den ständigt ökande arbetsbelastningen. Hela tre av fyra lärare anger att arbetsbelastningen ökat under de senaste tre åren. Varannan lärare tycker att arbetsbelastningen ökat ganska eller väldigt mycket.

Främst är det administration och dokumentation som ökat arbetsbördan

Det område som tydligast ligger bakom den ökade arbetsbelastningen är ökad administration och dokumentation. Det handlar om allt från att rapportera elevernas närvaro till Arbetsförmedlingen till att dokumentera elevernas kunskapsutveckling.

Brist på tid för planering och efterarbete av undervisningen

En majoritet av lärarna upplever att den höga arbetsbelastningen gör att de inte hinner med sina arbetsuppgifter. Bara 7 procent av lärarna upplever att de alltid har tillräckligt med tid att planera och/eller följa upp verksamheten. Nästan var tredje lärare säger att de sällan eller aldrig hinner med sitt jobb på det sätt de skulle vilja.

All administration äter tid som jag skulle behöva använda till mina elever.

Den höga arbetsbelastningen är inte bara ett problem för undervisningens kvalitet. Lärare hör också till de yrkesgrupper som har högst andel sjukskrivna i stressrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa. Med den skriande lärarbristen är det viktigt att vårda de lärare vi har och se till att de trivs och vill stanna i yrket.

Antalet undervisningstimmar skiljer sig mycket åt mellan kommunerna

SFI-undervisningen är idag reglerad. Men när det kommer till antalet lärarledda undervisningstimmar en elev får i ett ämne på Komvux, skiljer sig mycket åt mellan kommunerna. För knappt 2 av 10 lärare inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning definieras en heltidskurs som 1-5 timmars undervisning i veckan, medan för drygt 4 av 10 är heltid 15 timmar i veckan eller mer.

Lärarförbundet vill därför införa en nationell standard för antal lärarledda undervisningstimmar för heltidskurser. Det skulle ge mer likvärdiga förutsättningar för eleverna att klara sina studier. För att ge lärarna mer tid för varje elev måste också antalet lärare öka.

Många lärare tar emot nya elever varje vecka

Ett av målen för vuxenutbildningen är att vara flexibel utifrån elevernas behov. I många kommuner möts dessa krav bland annat genom en kontinuerlig antagning av elever, inte minst inom SFI-undervisningen. Detta innebär att eleverna kan påbörja sin kurs i princip när som helst. Det leder till ett ständigt inflöde av nya elever samtidigt som många elever slutar eller gör studieavbrott mitt i terminerna på grund av att de får jobb eller praktikplats eller byter kommun.

Mer än 8 av 10 SFI-lärare (85%) uppger att de arbetar på en skola som tar emot nya elever en gång i månaden eller oftare. På fler än 4 av 10 skolor tar man emot nya elever ungefär en gång i veckan.

Stora grupper, svårt då det ständigt kommer in nya elever, för mycket administrativt arbete vid intag och gruppbyten.

Lärarna vittnar om en rörig arbetssituation där de elever som gått längre i grupperna kommer i kläm eftersom lärarna ständigt måste fokusera på att få in de nya eleverna i arbetet.

Bristen på behöriga lärare är en stor utmaning

Många lärare upplever den ständiga omsättningen av elever som ett av de största problemen med att arbeta inom vuxenutbildningen.

En stor utmaning inom vissa delar av vuxenutbildningen är även den låga behörighetsgraden. Till exempel är bara knappt 36 procent av SFI-lärarna behöriga för skolformen. Den låga behörighetsgraden är ett stort problem för eleverna som inte får undervisning med en kvalitet som de har rätt till. Det gör också att arbetsbördan på de behöriga lärarna ökar. Om en lärare saknar legitimation krävs att en legitimerad lärare ansvarar för betygssättningen, vilket är en tidskrävande uppgift.

Undervisning på entreprenad skapar osäkerhet

Idag är det vanligt att kommuner lägger ut hela eller delar av sin vuxenutbildning på entreprenad via upphandling. År 2015 läste 45 procent av alla kursdeltagare inom kommunal vuxenutbildningen hos en annan anordnare än kommunen.

I enkäten uppger endast sex procent av lärarna att de är positiva till utbildning i entreprenadform. Bland de som är negativa menar nästan 8 av 10 att utbildningen på entreprenad skapar en osäkerhet i verksamhetens förutsättningar och planering.

Lärarförbundets åtta förslag till förbättringar

Den svenska vuxenutbildningen erbjuder en unik möjlighet för människor att förändra sin tillvaro. För många är den en andra chans att få en gymnasieexamen och för andra kan det vara första gången de sitter i skolbänken och lär sig läsa och skriva. Nyckeln till att dessa elevers första, andra eller tredje chans till utbildning ska lyckas - är att lärarna har de allra bästa förutsättningarna för sitt arbete.

Så vill Lärarförbundet förändra vuxenutbildningen:
  • Arbetsbelastningen måste minska och vissa administrativa sysslor måste tas bort från lärarnas bord.
  • Antagningen till vuxenutbildningen ska ske högst en gång i månaden.
  • Inför en nationell standard för antal undervisningstimmar för heltidskurser.
  • Lärarna inom vuxenutbildningen ska få del av samtliga statliga satsningar på lön, kompetensutveckling och karriärvägar.
  • Andelen behöriga lärare inom SFI ska öka, bland annat genom att de ska kunna komplettera sin behörighet på arbetstid.
  • Inför ett professionsprogram för lärares och skolledares kontinuerliga kompetensutveckling.
  • Tillgången och resurstilldelning till vuxenutbildning ska vara stabil över tid.
  • Dagens upphandlingssystem för vuxenutbildning bör ersättas med ett annat, långsiktigt hållbart system.