Press | Other languages | Om webbplatsen | Kontakta oss
Lärarförbundets logotyp.

Frågor och svar om det kommunala avtalet

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om det nya kommunala avtalet, som parterna accepterade onsdagen den 26 september 2012.

Vilka omfattas av avtalet?
De av Lärarförbundets medlemmar som är anställda av kommuner, landsting eller arbetsgivare som tillhör Pacta.

Vilka skolformer omfattar avtalet?
Alla utbildningsformer som bedrivs i kommunal regi. Det vill säga merparten av landets lärare och skolledare i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, kommunala musik- och kulturskolan, landstingsfolkhögskolor, grund- och gymnasiesärskolan etc.

Hur förhåller sig avtalet till Lärarförbundets krav?
Det här avtalet är ett första steg på vägen att göra läraryrket mer attraktivt. Ett steg som måste följas av många fler. Gapet mellan lärare och andra jämförbara grupper är mellan 8 000 - 10 000 kronor och illustrerar vad som är en rimlig höjning på sikt. Gapet måste täppas till för att locka unga till läraryrket och avvärja den lärarkris som Sverige står inför.

Varför valde inte Lärarförbundet strejk?
Hotet om strejk, mer än hundra manifestationer och det stora stödet till lärarna gav oss ett avtal som är ett viktigt första steg på vägen mot att göra läraryrket mer attraktivt. Vår bedömning är att det är ett betydligt bättre avtal än vad som hade varit möjligt att uppnå genom en strejk.

Erfarenheter från tidigare konflikter på arbetsmarknaden visar entydigt att en strejk inte leder till avtal som ger mer, utan tvärtom hade lärarna med all sannolikhet fått 2,6 procent på ett år – precis som alla andra på arbetsmarknaden. Ytterligare ett problem är att en strejk leder till att den retroaktiva löneökningen (från 1 april då det förra avtalet löpte ut, och till dess att ett nytt avtal tecknas) går förlorad. Den retroaktiva löneökningen motsvarar mellan 8000-10000 kronor per lärare som hade gått förlorat om vi hade valt strejk istället för avtalstecknande. Lärarförbundets medlemmar hade därför förlorat ekonomiskt på ett nej.

Nu fick vi i stället 4,2 procent under det första året, bibehållen retroaktivitet och en viktig uppsägningsklausul efter tre år om kommunerna inte tar sitt ansvar och följer upp detta första steg med en fortsatt prioritering av lärare.

Sammantaget gör detta att Lärarförbundets medlemmar hade förlorat om vi hade strejkat i stället för att säga ja till medlarnas bud.

Hur stora blir löneökningarna?
Under 2012 är Lärarförbundets medlemmar i en kommun garanterade minst 4,2 procent i löneökningar. Det finns inga garantier om löneökningar på denna nivå för enskilda individer.

Under 2013 är Lärarförbundets medlemmar i en kommun garanterade minst samma löneökningar som andra grupper på arbetsmarknaden, det så kallade ”märket” som ges av industriavtalet – det vill säga det som blir norm i 2013 års avtalsrörelse.

Under 2014 innehåller avtalet inget garanterat utfall på central nivå. Det innebär inte att Lärarförbundets förväntningar sänks. Om kommunerna inte tar sitt ansvar kan avtalet sägas upp efter 2014. Kommunernas agerande – om de satsar de kommande åren eller inte – avgör om vi tvingas säga upp avtalet i förväg.

Om avtalet inte sägs upp gäller det ytterligare ett år innan det löper ut. 2015 har samma konstruktion som 2014 års löneöversyn.

Får lärare mer än andra?
Lärarförbundet krävde att lärarna skulle få mer än alla andra och det har vi också fått. 4,2 procent för 2012 ställ mot 2,6 procent på ett år för andra på arbetsmarknaden. Samtidigt är det långt ifrån de nivåer som behövs för att mota den nationella lärarkrisen. Därför har vi nu pressat fram en viktig uppsägningsklausul i avtalet som innebär att vi kan säga upp avtalet om kommunerna inte i praktisk handling visar att de prioriterar lärarna de kommande åren.

När får jag ny lön?
Din nya lön kommer att gälla från den 1 april 2012. När du för första gången får din nya lön utbetald beror på när den lokala löneöversynen hos just din arbetsgivare är färdig. Du får retroaktiv utbetalning av din nya lön från 1 april. Löneöversynen gäller normalt sett alla tillsvidareanställda, vilket innebär att även sjukskrivna och tjänstlediga ingår i löneöversynen.

Retroaktivitet
Din nya lön gäller retroaktivt från 1 april 2012.

Hur sätts min nya lön?
Precis som tidigare kan lönen sättas genom lönesättande samtal eller genom förhandling i kommunen. Både Lärarförbundet och kommunen måste vara överens om lönesättande samtal för att det ska bli så.

Vad menas med individuell lön?
Individuella löner betyder att alla inte har samma lön.

När man säger att avtalet garanterar 4,2 procent betyder det att den summa som kommunen ska avsätta för löneökningar för lärarkollektivet är 4,2 procent av lärarnas totala lönesumma. Därefter sätter chefer/rektorer den nya lönen för sina medarbetare utifrån lönekriterierna och din prestation.

Lönen ska sättas i förhållande till vad som är överenskommet att du ska utföra enligt det medarbetarsamtal du haft med din chef. Utifrån din chefs bedömning av din prestation kan löneökningen variera från lite till mycket.

Hur tas legitimationsreformen om hand?
Den viktigaste förändringen i avtalet är att det finns en särskild anställningsform dig som kan användas för dig som genomgår ditt introduktionsår för att bli legitimerad förskollärare eller lärare. SKL och lärarorganisationerna ska jobba vidare med spelreglerna för introduktionsperioden för att få den som en viktig del i legitimationssystemet att fungera bättre. Till detta ska också staten bjudas in.
OBS! Från och med 15 maj 2014 krävs inte längre introduktionsår för legitimation. Därför kommer inte heller legitimationsgrundande anställning att behövas.


Påverkar det nya avtalet lärares arbetstid?
Reglerna kring lärares arbetstid är desamma i detta avtal som i det tidigare – oavsett om du har semesteranställning eller ferieanställning.

Arbetsgivarna har länge varit dåliga på att följa de bestämmelser som finns om lärares arbetstid. Under det närmaste halvåret kommer vi tillsammans med SKL att ta fram ett frågor-svar material för att de regler som finns idag ska följas i betydligt större utsträckning.

För att underlätta för de arbetsplatser där lärarna vill ha alternativa arbetstidsavtal kommer lärarorganisationerna och SKL gemensamt stödja lokala initiativ och ta fram exempel på hur arbetstiden kan disponeras.

Hur bidrar avtalet till att minska min arbetsbelastning?
Tyvärr saknar avtalet fortfarande effektiva lösningar för att komma tillrätta med att lärare i alla verksamheter är hårt belastade. Avtalet innehåller dock ett partsgemensamt arbete kring lärarnas arbetssituation, med en första kartläggning som ska vara färdig årsskiftet 2013-14, som ska ligga till grund för nationella och lokala åtgärder. Parallellt som SKL och lärarorganisationerna ska arbeta gemensamt med detta, tillsätter regeringen en utredning för att rensa bland lärares administrativa arbetsuppgifter.

Hur påverkar avtalet mig som är föräldraledig?
Den stora nyheten för dig som är föräldraledig, är att föräldraledighetstillägget nu kommer att kunna delas upp på flera perioder i upp till två år, i stället för som tidigare bara för den första perioden i föräldraledigheten. Det ger till exempel bättre förutsättningar i de fall föräldrarna vill turas om att vara föräldralediga. Detta gäller barn som är födda tidigast 1 oktober i år.

En ny bestämmelse är att du måste anmäla din föräldraledighet till arbetsgivaren tre månader innan du vill börja ta ut den.

Från och med läsåret 2014/15 har du rätt att vara ledig med lön under elevernas lov förutsatt att du återgått i arbete senast en vecka före lovet. För sommarferien gäller samma bestämmelser som tidigare.

Bild i bildspel
 

Logga in

- för att se dina medlemsuppgifter och din personliga löneutveckling!


Inloggade medlemmar: 13

Avdelningar

Du hör till lokalavdelningen i den kommun där du jobbar.

Medlemsservice

Kontakt@lararforbundet.se
0770-33 03 03 – öppet vardagar kl. 8:00-17:00.
Förändrade öppettider i påsk.

Klicka för att läsa Eva-Lis Siréns senaste krönika

Vad gäller när jag ...

Gå direkt till: