Press | Other languages | Om webbplatsen | Kontakta oss
Lärarförbundets logotyp.

Innehåll

Startsidan / Aktuellt / Nyheter / Avtalet med Svenska kyrkan klart

Avtalet med Svenska kyrkan klart

I korthet innebär avtalet uppräkning av löner och ersättningar i enlighet med den nivå som etablerats på arbetsmarknaden i övrigt, det vill säga lägst 2,6 procent. För ersättning i samband med lägerverksamhet har ersättningsnivån höjts med 7 procent.

Lön vid förflyttning har en bättre skrivning än i det kommunala avtalet. Den som fyller 56 år under det år som en eventuell förflyttning sker behåller sin lön. För arbetstagare som förflyttas under det år han eller hon fyller 55 år eller tidigare får ett lönetillägg som utgörs av mellanskillnaden mellan den gamla lönen och den nya. Tillägget betalas ut i 60 månader.

Kompensation för helgarbete
Församlingspedagoger kan träffa överenskommelse om så kallade församlingsarbetstid vilket innebär att de kan ta ut 15 dagars ledighet som kompensation för att de arbetar på helgdagar. De har då 40 timmars arbetsvecka.

För lärarnas del innebär avtalet en uttalad koppling till det avtal som sluts på det kommunala området. Kyrkoavtalet innebär här exempelvis att de överenskommelser som gäller mentorskap, handledare med flera på det kommunala avtalsområdet också kommer att gälla inom kyrkan. Parterna har också enats om att bilda en partsgemensam arbetsgrupp som under avtalsperioden närmare ska se över de kyrkoanställda förskollärarnas arbetstidskonstruktioner.

Arbetstid största förhandlingsfrågan
Kyrkomusikernas enskilt största förhandlingsfråga har varit arbetstiden. Här innebär avtalet en rad viktiga förbättringar och moderniseringar, samtidigt som avtalet lyckats värna oförändrad omfattning av kyrkomusikerns förberedelsetid. Avtalet innebär att kyrkomusikern i fortsättningen nu får rätt till flextid, något som kan få stor praktisk betydelse för många musiker.

En ny schemaläggningsmodell har även avtalats - som i själva verket innebär instruktion inom schema med flexibla tidsramar och extra lönepåslag. Modellen förutsätter att schemats volym bestäms utifrån en tidlista som centrala parter ska tillhandahålla. De musiker som blir schemalagda enligt det nya avtalet tillförs ett extra lönetillägg om 1200 kr i månaden utöver de avtalade lägst 2,6 procent. Detta lönetillägg skall också räknas upp årligen.

För såväl schemalagda anställningar som anställningar reglerade av instruktion har en ny tidplan förhandlats. Denna har noggrant gåtts igenom, är nu föremål för redaktionellt arbete och skall vara på plats i god tid före 1 oktober 2012 när nya arbetstidslösningar kan börja bli aktuella.

Avtalsdokument Svenska kyrkan
I väntan på fullständiga avtalsdokument för Svenska kyrkan finns för närvarande följande underlag att tillgå via länkarna till höger. I dokumenten är alla förändringar jämfört med tidigare avtal markerade med rött.

Bild i bildspel
 

Logga in

- för att se dina medlemsuppgifter och din personliga löneutveckling!


Inloggade medlemmar: 21

Avdelningar

Du hör till lokalavdelningen i den kommun där du jobbar.

Medlemsservice

Kontakt@lararforbundet.se
0770-33 03 03 – öppet vardagar kl. 8:00-17:00.
Förändrade öppettider i påsk.

Klicka för att läsa Eva-Lis Siréns senaste krönika

Vad gäller när jag ...

Gå direkt till: